top of page

We  are  Organic  Coconut  Farm

gardener house

coconut-tree.png
Logo_edited_edited.png
Screen Shot 2019-02-18 at 2.06_edited.png

Organic Coconut Farm

"เราตั้งใจสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย รักษาสมดุลธรรมชาติและดูแลคนในชุมชนไปพร้อมๆกัน"

สวนมะพร้าวน้ำหอมของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งคือ 1 ใน 4 จังหวัด ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทย เราจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดการกับอินทรีย์วัตถุเหลือใช้จากการแปรรูป  (Near-zero waste) 

เราควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีทางธรรมชาติ เช่นการใช้แมลงกำจัดแมลงศัตรูพืช

เราดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ  เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงใจ

ปัจจุบันเราได้การรับรองจาก Organic Thailand, PGS Sampran Model และ  GI Thailand

มาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ ที่เราได้รับการรับรอง

Organic-Thailand-logo_edited.png

Organic Thailand

download (3)_edited.png
GI_edited.png

GI Thailand

Sampran Model

กระบวนการจัดการฟาร์มของเรา

planet-earth.png
drop-of-liquid.png
shovel.png

แหล่งน้ำ  

การบำรุงดูแล

เรามีแหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี มีบ่อพักน้ำของเราเอง เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

และมีการบริการจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

"ระบบนิเวศน์เกษตร" 

ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ปุ๋ยจากมูลสุกรที่เลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติ

ชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว ช่วยผสมเกศรมะพร้าว

farm.png

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวเฉพาะผลผลิตที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมและคัดสรรค์เฉพาะผลที่สมบูรณ์เท่านั้นในการนำมา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

Screen Shot 2019-10-10 at 1.46.32 PM.png

แตนเบียนบราคอน แตนเบียนอะซีโคเดส

ช่วยกำจัดหนอนหัวดำ และแมลงดำหนาม

ชันโรงหรือผึ้งจิ๋วช่วยผสมเกษรมะพร้าว

แหล่งน้ำปลอดภัยจากการปนเปื้อน

และบ่อพักน้ำของเราเอง

สารชีวภัณฑ์จากแหล่ง

ที่ได้รับมาตรฐาน

ปุ๋ยคอกมูลสุกรที่เลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติ

ช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับมะพร้าว

ปลาช่วยกำจัดวัชพืชทางน้ำ

269-2693880_dbd-registered-dbd-registered.png
bottom of page